Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti U Hastrmánka s.r.o. upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím včetně webového rozhraní prodávajícího. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Vámi požadované zboží si můžete vybrat z webového rozhraní.
 3. Každá položka uvedená ve webovém rozhraní je náležitě identifikována katalogovým číslem, které se zobrazuje v náhledu a v závorce v detailním pohledu na každou položku. U každého zboží je uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v CZK a zahrnuje odpovídající DPH a veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání. Vyhrazujeme si právo cenu zboží změnit, přičemž platí, že zákazník zboží vždy dostane za cenu uvedenou v potvrzení, které obdržel emailem od pracovníků našeho obchodu, s výjimkou zjevné chyby.
 4. Pro objednání zboží kontaktuje kupující emailem nebo telefonem pracovníka našeho obchodu.
 5. Kupní smlouva věci nabízené v našem webovém rozhraní je uzavřena okamžikem obdržení potvrzení Vaší objednávky pracovníkem našeho obchodu, obvykle následující pracovní den po přijetí požadavku objednávky. V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupující bezodkladně informován e-mailem a bude s ním konzultován další postup. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 6. Zboží je dodáváno buď prostřednictvím přepravní služby, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (upozorňujeme, že platí pouze pro území ČR). Zboží expedujeme obvykle do 3 pracovních dnů od potvrzení objednání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí překontroloval. (Přepravní služba znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce, a to buď dobírkou, nebo bezhotovostně při platbě předem bankovním převodem.)
 7. Nebo lze zboží rovněž vyzvednout v provozní době v kamenném obchodě, který se nachází na adrese: Rybářské potřeby U Hastrmánka, Ruprechtická 306/4a, Liberec 1, 460 01. Objednané zboží musí být vyzvednuto maximálně do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Po uplynutí této lhůty pro vyzvednutí zboží je v případě nevyzvednutí zboží prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zboží prodat.

II. Platební a dodací podmínky

 1. Zboží většinou dodáváme od 2 do 7 pracovních dnů. Pokud se stane, že Vámi vybrané zboží nebude skladem, budeme Vás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo pomocí sms. Zboží je dodáváno prostřednictvím přepravní služby, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce. Náklady na dodání zboží při platbě na dobírku činí zpravidla 125,- Kč. Tyto podmínky platí pouze pro dodání zboží do ČR.
 2. Ceny zboží jsou uvedené v CZK a platí pouze při objednání zboží přes webové rozhraní obchodu. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění, přičemž platí, že zákazník obdrží zboží za cenu uvedenou v potvrzení objednávky pracovníkem našeho obchodu s výjimkou zjevné chyby.

III. Odstoupení od smlouvy

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v § 1837 občanského zákoníku (od kupní smlouvy nelze mimo jiné odstoupit u dodávky: – zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, – zboží, které podléhá rychle zkáze, – zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, – zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, spotřebitel zboží z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, – zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal), nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.
 2. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli webového rozhraní. Takový projev vůle musí mít písemnou formu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může kupující mimo jiné zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: uhastrmanka@seznam.cz
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího nebo je nekompletní (mimo jiné bez transportního či ochranného obalu, který byl součástí zboží), je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i nepoškozený poskytnutý dárek.
 6. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu práva z vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. V takovém případě při bezhotovostní úhradě ceny zboží kupujícím předem vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou cenu zboží bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 8. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

IV. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Část jmenovaných předpisů je uvedena v příloze č. 2 těchto obchodních podmínek.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Ustanovení uvedená v čl. IV bodu 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vad, pro které byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně v sídle prodávajícího. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uhastrmanka@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou uchovány výhradně za účelem dodání objednaného zboží či služeb a provedení souvisejících úkonů.
 2. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

VII. Ukládání cookies a zasílání obchodních sdělení

 1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač v souvislosti s prohlížením webového rozhraní obchodu a plněním závazků prodávajícího plynoucích z případné kupní smlouvy.
 2. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

VIII. Provozovatel

Provozovatelem webového rozhraní obchodu je firma U Hastrmánka s.r.o. Veškeré kontakty na provozovatele jsou k dispozici ve webovém rozhraní.
Název: U Hastrmánka s.r.o.
Sídlo firmy: Náměstí Českých bratří 32/7, Liberec 5, 460 01
IČO: 27309711
Firma je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod značkou C23710.

Příloha 1 – vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (lze zkopírovat do e-mailu):

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát:
Rybářské potřeby U Hastrmánka, Ruprechtická 306/4a, 460 01 Liberec 1,
e-mail: uhastrmanka@seznam.cz

Oznamuji (oznamujeme), že tímto odstupuji (odstupujeme) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
(vhodné uvést číslo dokladu o koupi)

Datum objednání / datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů):

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

Způsob vrácení zboží:
(osobně / přepravní službou)

Podpis spotřebitele (spotřebitelů):
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

Příloha 2 – část jmenovaných obecně závazných předpisů:

Ust. § 2113: „Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.“

Ust. § 2114: „Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.“

Ust. § 2115: „Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.“

Ust. § 2116: „Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.“

Ust. § 2161: „Jakost při převzetí
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.“

Ust. § 2165:
„(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
(2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.“

Ust. § 2167: „Ustanovení § 2165 se nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.“

Ust. § 2169:
„(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.“

Ust. § 2172: „Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.“

Ust. § 2173: „Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.“